وکیل تلفنی ، آیا زن میتواند با دادخواست اعسار از طرف مرد ممانعت کند؟

وکیل تلفنی آیا زن میتواند با دادخواست اعسار از طرف مرد ممانعت کند؟ همسرم بخاطر مهریه ۵۰۰سکه زن سابقش در زندانه.قاضى مى گه حتى در صورت اعسار و پرداخت پیش قسط بدوم وثیقه ۵۰۰میلیونى نمى تونه اززندان خا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان