آیا صلحنامه خودرویی که مرد بعد از مطالبه مهریه به نام دیگری تنظیم کرده است اعتبار دارد؟

وکیل تلفنی   آیاصلحنامه خودرویی که مرد بعد ازمطالبه مهریه به نام دیگری تنظیم کرده است اعتبار دارد؟ در زمانی که زوجه درخواست مهریه کرده اند زوج تنها دارایی (وسیله نقلیه) به نام اقوام صلح کرده ب
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان